7539

Reklamace


Na zbo?í zakoupené v e-shopu Bolf.cz se vztahuje 2letá záruka.
Zbo?í s vyplněnym reklama?ním formulá?em musí zákazník odeslat na:

Bolf.cz/Bolf Sp. z o.o Sp.k.
P.O.BOX ?.25
Okru?ní 1260
46401 Frydlant v ?echách

Odesílat pouze ?eskou po?tou

Reklama?ní formulá? PDF

Reklama?ní formulá? JPG

Vyti?těny formulá? m??e byt vyplněn i ru?ně.

Formulá? musí obsahovat:
- va?e p?ihla?ovací jméno v e-shopu a ?. objednávky
- jméno, p?íjmení, tel. ?íslo
- adresu v p?ípadě vrácení zbo?í
- ?íslo ú?tu v p?ípadě, ?e chce zákazník vrátit finan?ní prost?edky na bankovní ú?et
- d?vod reklamace

Dovolujeme si Vás informovat, ?e zásilky odeslané od zákazníka na dobírku budou automaticky odmítnuté.
Reklamace bude vy?ízena do 30 pracovních dní ode dne p?ijetí informace o reklamaci. Prodejce bude kupujícího o p?ijetí zbo?í na reklamace a lh?tě ?e?ení informovat ihned a ve slo?itych p?ípadech do t?í dn? e-mailem. V p?ípadě problému bude zákazníka telefonicky nebo emailovo kontaktovat pracovník reklama?ního oddělení. Po vy?ízení reklamace bude prodejce informovat kupujícího e-mailem. Zbo?í k zákazníkovi bude odesláno kur. firmou PPL nebo Po?tou.

V p?ípadě zamítnuté reklamace hradí po?tovné náklady zákazník.

Obchodník vrací po?tovné odpovídající nejlevněj?ímu nabízenému zp?sobu doru?ení zbo?í p?i odstoupení od kupní smlouvy. V p?ípadě oprávněné reklamace má potom spot?ebitel nárok na proplacení ú?elně vynalo?enych náklad? spojenych s reklamací. Tedy speciálně dopravného.

Pro jakékoliv dotazy nás neváhejte kontaktovat: tel. 480 023 846, nebo email: info@bolf.cz

pixel 影视大全_影视大全高清版_影视大全免费追剧