7539

Ochrana osobních údaj?

Tyto zásady ochrany osobních údaj? popisují, jak spole?nost Bolf Sp. z o.o. Sp.k. se sídlem v ul. Ko?uchowska 32, 65-364 Zielona Góra nakládá s osobními údaji, které sbírá on-line od u?ivatel? internetového obchodu bolf.cz (dále jen Internetovy Obchod) a zpracovává je prost?ednictvím webové stránky www.philmoss.com (dále jen Webová stránka).

Spole?nost Bolf Sp. z o.o. Sp.k. p?edsevzala ve?kerá nezbytná a vhodná technická a organiza?ní opat?ení k zaji?tění bezpe?nosti a d?věrnost va?ich osobních údaj? a systematicky analyzuje a upravuje tyto ?innosti, dle právní změn nebo novych technologickych ?e?ení.

Jaké údaje m??eme shroma??ovat?

I. údaje shroma??ované automaticky p?i náv?těvě Webu

E-shop automaticky neukládá ?ádné identifika?ní údaje u?ivatele, s vyjimkou informací obsa?enych v cookies p?i náv?těvě Webu.

Soubory cookies jsou malé textové soubory odeslané Webem a ulo?ené ve va?em po?íta?i obsahující ur?ité informace tykající se va?eho pou?ívání Webu a e-shopu. Soubory cookies pou?ívá e-shop k provozování Webu a k mo?nosti poskytnout vám během nákupu zajímavé informace, nap?. k zapamatování va?ich nákup?.

Druhy soubor? cookies.

 • Do?asné (rela?ní) soubory cookies – jsou aktivní pouze p?i prohlí?ení webovych stránek e-shopu, co? umo?ňuje jejich správné fungování. Do?asné soubory cookies jsou ulo?eny v za?ízení u?ivatele pouze do chvíle odhlá?ení z webovych stránek nebo zav?ení okna prohlí?e?e. Server je také pou?ívá k ukládání informací o jednotlivych aktivitách. V p?ípadě p?eru?ení spojení se serverem se u?ivatel m??e vrátit na stejné místo na webovych stránkách.
 • Trvalé soubory cookies – z?stanou v za?ízení po ukon?ení náv?těvy e-shopu, co? znamená, ?e si e-shop m??e zapamatovat nastavení U?ivatele p?i dal?ích náv?těvách e-shopu. Vysledkem je lep?í orientace na webovych stránkách e-shopu a mo?nost zapamatovat si preference zákazník? a u?ivatel? během nákupu (mo?nost zapamatovat si mj. volby zákazníka v oblasti produkt? umístěnych v nákupním ko?íku, nastavení měny, jazyk?, oblíbenych produkt?, produkt? v nákupním ko?ík? a v oblíbenych; verzi webovych stránek (mu?, ?ena, dítě); souhlas s p?izp?sobením obsahu; jazyk, nastavení měny; statistiky zákazníka (jaké podstránky si prohlí?el, jaké produkty, co si p?idal do ko?íku).
 • Soubory cookies subjekt?/externích spole?ností/reklamních sítí – umo?ňují p?izp?sobit zobrazenou webovou stránku preferencím U?ivatele během nákupu (Google Analytics, Google Adwords, AdPilot).

E-shop vyu?ívá reklamní slu?by následujících subjekt?:

 • - Ad Pilot
 • - Google
 • - AVIN AG
 • - All4Affiliate
 • - VIV NETworks
 • - FACEBOOK
 • - CRITEO
 • - Apek
 • - Seznam
 • - Heureka

Tyto spole?nosti pou?ívají k poskytování slu?eb internetového marketingu svě?ené v souladu s uzav?enymi smlouvami soubory cookies, které pomocí vhodné technologie umo?ňují identifikaci segment? odběratel?, a tím i oslovit p?íslu?né u?ivatele pomocí p?íslu?né reklamy v ur?itém ?ase a místě. Data zpracovaná v rámci plnění smluv s těmito subjekty nejsou pou?ity k identifikaci u?ivatel?. Data získaná pomocí soubor? cookies jsou p?edávány vy?e uvedenym subjekt?m pouze se souhlasem u?ivatele.

V rámci nastavení soubor? cookies, které jsou k dispozici na na?ich webovych stránkách, se m??ete sami rozhodnout, se kterymi soubory cookies souhlasíte a zda souhlasíte s pou?itím údaj? shromá?děnych prost?ednictvím soubor? cookies na?imi partnery ?i nikoli. Va?e osobní údaje nebudeme sdílet bez p?edchozího souhlasu.

Zároveň v?ak v ka?dém p?ípadě m??ete zablokovat instalaci soubor? cookies nebo smazat trvalé soubory cookies pomocí p?íslu?nych mo?ností uvedenych v nápovědě va?eho webového prohlí?e?e. V p?ípadě problém? doporu?ujeme pou?ít nápovědu prohlí?e?e nebo se obra?te na spole?nost, její? prohlí?e?e pou?íváte

Firma AdPilot nabízí také mo?nost zru?it p?ijímání cookies pomocí tzv. ?opt-out cookie“, které zablokuje ukládání takovych soubor? ve va?em po?íta?i. Tento re?im zamezuje propojení ur?itych informací s prohlí?e?em. Pou?íváte-li několik internetovych prohlí?e?? nebo více po?íta??, musí byt operace zru?ení cookies provedena samostatně na ka?dém z těchto prohlí?e??/po?íta??. Zru?ení p?ijímání soubor? cookies je mo?né kliknutím na oran?ové tla?ítko (opt-out) na podstránkách zde.

Kromě soubor? cookies E-shop m??e také shroma??ovat údaje obvykle shroma??ované správci internetovych stránek v rámci tzv. log? nebo log? zpráv. Informace obsa?ené v logech mohou zahrnovat mimo jiné va?i IP adresu, verzi platformy a webového prohlí?e?e, poskytovatele internetu a adresu webovych stránek, ze kterych jste se dostali na Web. Některé podstránky v rámci Webu a jiné komunika?ní prost?edky mohou obsahovat tzv ?web beacons“ (tzv. pixelové tagy). Web beacons umo?ňují odběr informací, jako je IP adresa po?íta?e, na kterém se zobrazila stránka, na ní? byl umístěny web beacons, adresa URL stránky, doba na?tení stránky, typ webového prohlí?e?e, jako? i informace obsa?ené v souborech cookies k posouzení efektivity na?ich reklam. Tato data budou archivována a pou?ita pro statistickou analyzu a vyhodnocení globálního provozu u?ivatel? Webu. Tyto údaje nebudou propojeny s vámi poskytnutymi osobními údaji.

E-shop také pou?ívá systém sí?ové analyzy (Google Analytics), ktery lze pou?ít k vytvo?ení u?ivatelskych profil? pod stanovenou p?ezdívkou. Google Analytics pro tento ú?el pou?ívá sobory cookies. úkolem Google Analytics je zhodnotit pou?ívání Webu u?ivateli a zlep?it kvalitu jeho fungování.

E-shop shroma??uje údaje o zákaznících (jako je nick, p?ezdívka a dal?í), kte?í dobrovolně zve?ejňují komentá?e k produkt?m na webovych stránkách e-shopu

Automaticky shroma??ované údaje lze pou?ít k analyze chování zákazník? na webovych stránkách e-shopu, k shroma??ování demografickych údaj? o zákaznících a k personalizaci obsahu stránek e-shopu.

Automaticky shroma??ované údaje, tykající se zákazník?, kte?í zve?ejňují komentá?e k produkt?m, lze pou?ít k propagaci e-shopu nebo produkt? v nabídce e-shopu. Obdobně lze komentá?e zákazník? pou?ít k propagaci e-shopu nebo produkt? z nabídky e-shopu.

Kromě toho se spole?nost Bolf Sp. z o.o. Sp. k. pro reklamní ú?ely ú?astní věrnostního programu zalo?eného na věrnostním marketingu. V rámci této spolupráce Bolf sp.z o.o. Sp. k. se spole?ností AVIN AG (Eichhornstra?e 3, 10785 Berlín, Německo) p?sobí jako správci údaj? v oblasti zpracování osobních údaj?. údaje získané v rámci této spolupráce jsou zaji?těny v souladu s platnymi p?edpisy a v ?ádném p?ípadě neslou?í k identifikaci u?ivatel?.

Integrovany Heureka

Na na?ich webovych stránkách se nachází integrovany Heureka, ktery slou?í k zobrazení zna?ky kvality a shromá?děnych názor? o nákupech v na?em e-shopu, jako? i k prezentaci nabídky produkt?, které jsou k dispozici kupujícím po zadání objednávky v na?em e-shopu.

Vy?e uvedeny nástroj slou?í k ochraně na?eho p?eva?ujícího právně chráněného zájmu spo?ívajícího v optimální prezentaci na?í nabídky na trhu.

II. údaje shromá?děné p?i registraci, nákupu.

E-shop bude shroma??ovat následující osobní údaje prost?ednictvím Webu a dal?ích komunika?ních kanál? p?i nákupu a registraci na Webu:

 1. p?íjmení a jméno,
 2. adresa zadavatele,
 3. dodací adresa, pokud se li?í od adresy objednatele,
 4. e-mailová adresa,
 5. telefonní ?íslo,
 6. název spole?nosti,
 7. daňové identifika?ní ?íslo
 8. datum narození

Poskytnutí údaj? uvedenych v bodech 1-5 je dobrovolné, ale nezbytné pro registraci a nákupy na Webu. V?p?ípadě, ?e tyto údaje neposkytnete, je mo?né, ?e nebudete moci uskute?nit nákup. Poskytnutí údaj? uvedenych v bodech 6-7 je nezbytné pro podnikatele k vystavení daňového dokladu. P?i registraci m??e Zákazník dobrovolně uvést své datum narození, které v p?ípadě, ?e souhlasí s poskytováním newsletteru v souladu s bodem 3.6 Pravidel bude pou?ito vyhradně k zasílání speciální personalizované narozeninové nabídky;

Zákazník m??e samostatně provádět změn údaj? poskytnuté ve prospěch E-shopu.

Zákazník, ktery si v E-shopu vytvo?il ú?et, m??e kdykoli E-shop po?ádat o jeho zru?ení. Zru?ení ú?tu je nevratné a znamená smazání v?ech zákaznickych údaj?. Takovy ú?et není mo?né obnovit.

S ohledem na princip minimalizace si správce vyhrazuje právo smazat neaktivní ú?ty. Více informací o tomto tématu naleznete v [Pravidlech].

Vyplněním platebního formulá?e pro objednané produkty m??e zákazník za?krtnutím p?íslu?ného polí?ka dodate?ně poskytnout souhlas se:

 • a) zpracováním osobních údaj? ve formě e-mailové adresy spole?ností Bolf Sp. z o. o. Sp. k. se sídlem v Zielona Góra (ul. Ko?uchowska 32) za ú?elem vyplnění ankety spokojenosti se zakoupenym produktu/provedenym nákupem v e-shopu Denley.pl a umístěním na webovych stránkách E-shopu. Vy?e uvedeny souhlas je dobrovolny a lze jej kdykoli v podrobnostech objednávky zru?it;
 • b) poskytnutím osobních údaj?, v?etně e-mailové adresy a informací o provedeném nákupu/ pr?běhu nákupu provedeném v e-shopu Bolf.cz, těmto subjekt?m:
  • - Heureka
  • - Seznam
  • - Google LLC
 • za ú?elem získání názoru k zakoupenému produktu a/nebo E-shopu a jeho umístění na webovych stránkách uvedenych subjekt?. Vy?e uvedeny souhlas je dobrovolny a lze jej kdykoli odvolat zasláním zprávy na adresu admin@bolf.com. Poskytnuty souhlas znamená, ?e vy?e uvedené subjekty mají právo kontaktovat zákazníka prost?ednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce se ?ádostí o poskytnutí názoru o zakoupeném produktu vyplněním ankety. Takto získané názory o produktech, slu?bách, prodejci nebo poskytovateli slu?eb poskytují ostatním kupujícím cenné informace o kvalitě produkt? a slu?eb v internetovych e-shopech.

Podrobné informace o p?íjemcích, zpracování, době uchovávání a ochraně údaj? shromá?děnych v souvislosti s nákupem v e-shopu Denley.pl a plněním slu?eb ur?enych pro zákazníky e-shopu Denley.pl Store jsou obsa?eny v [Pravidlech].

III. Dal?í údaje shroma??ované Webem

Za?krtnutím p?íslu?ného polí?ka m??e u?ivatel Webu souhlasit se zasíláním e-mail nebo sms newsletteru. Vyjád?ení vy?e uvedeného souhlasu se rovná souhlasu se zpracováním osobních údaj? spole?ností Bolf Sp. z o. o. Sp. k. za ú?elem p?ímého marketingu vlastních produkt? a zasílání na uvedenou e-mailovou adresu nebo telefonní ?íslo elektronickou formou a/nebo pomocí telekomunika?ních koncovych za?ízení obchodních informací uvedenych v zákoně ?. 127/2005 Sb. z dne 18. ?ervence 2002 o elektronickych komunikacích od Bolf Sp. z o. o. Sp. k. se sídlem v Zielona Góra. Vy?e uvedeny souhlas je dobrovolny a lze jej kdykoli odvolat. Osobní údaje poskytnuté v souvislosti s pou?íváním e-mail nebo SMS newsletteru budou zpracovávány po dobu existence právního d?vodu, tj. dokud u?ivatel nezru?í sv?j souhlas se zpracováním osobních údaj?.

[Odhlá?ení z e-mail newsletteru]

Vyplněním kontaktního formulá?e U?ivatel dává dobrovolny souhlas se zpracováním osobních údaj? za ú?elem navázání kontaktu.

Poskytnutí e-mailové adresy v kontaktním formulá?i je dobrovolné, pokud jej v?ak nezadáte, je mo?né, ?e nebudeme moci odpovědět na vá? dotaz

Osobní údaje poskytnuté v kontaktním formulá?i jsou zpracovávány vyhradně za ú?elem umo?nění zú?astněnym stranám získat informace o slu?bách, které nabízíme, nebo vysvětlení věci, v souvislosti s ní? u?ivatel webu po?ádal o kontakt, a ve formě umo?ňující identifikaci konkrétní osoby nejsou uchovávány déle, ne? je nezbytné pro dosa?ení ú?elu zpracování, v tomto p?ípadě poskytnutí informace, vy?e?ení zále?itosti, v souvislosti s ní? u?ivatel po?ádal o kontakt.

E-shop m??e po získání samostatného souhlasu shroma??ovat dal?í osobní údaje nezbytné k po?ádání soutě?e nebo akce v souladu s pravidly soutě?e/akce (nap?. fotografie).

Navíc m??e Bolf.sk dle zvoleného nastavení na r?znych sociálních sítích zpracovávat osobní údaje tykající se aktivity v rámci profilu na těchto sítích, nap?. zájm?/rodinného stavu, pohlaví, u?ivatelského jména, fotografií, komentá??, obsahu atd., které jsou na nich umístěny/sdíleny.

Profilování

Správce údaj? m??e v p?ípadě vyu?ití forem automatizovaného zpracování údaj? zalo?enych na pou?ití osobních údaj? pro některé osobní faktory, zejména pro analyzu nebo prognózu aspekt? souvisejících s hodnocením osobních zájm? nebo preferencí klient?, zpracovává údaje na základě ?l. 6 odst. 1 písm. a. ú?elem profilování není identifikovat u?ivatele, ale pouze zajistit, aby nabízené slu?by a produkty byly p?izp?sobeny preferencím u?ivatel?. Souhlas s profilováním je dobrovolny a lze jej kdykoli zru?it. P?itom ale nezapomeňte na to, ?e díky udělenému souhlas m??e byt zobrazovany obsah p?izp?soben va?im zájm?m. Neudělení souhlasu neznamená, ?e během pou?ívání na?ich webovych stránek nebudete dostávat ?ádné reklamy – v takové situaci budete i nadále dostávat stejny po?et reklam, ale nesouvisejících s va?í aktivitou na na?ich webovych stránkách.

Doba zpracování údaj?

Va?e údaje budou zpracovány po dobu existence právního d?vodu pro jejich zpracování. údaje získané v souvislosti s plněním kupní smlouvy se ukládají po dobu nezbytnou k provedení slu?eb v souladu s p?edpisy. Doba ulo?ení údaj? závisí na volbě nákupních mo?ností. V p?ípadě udělení souhlasu jsou osobní údaje zpracovávány do doby jejich zru?ení, omezení nebo jinych aktivit omezujících tento souhlas, pokud nám zákon nep?ikazuje, abychom tyto údaje zpracovávali déle, nebo je budeme uchovávat déle v p?ípadě vzniku potenciálních nárok? po dobu proml?ecí lh?ty stanovené zákonem, zejména ob?anskym zákoníkem.

Sdílení informací

Informace, které poskytnete, mohou byt zp?ístupněny p?íslu?nym orgán?m ve?ejné správy, pokud to vy?adují platné zákony

Za ú?elem plnění smlouvy m??e E-shop sdílet údaje shromá?děné od vás s následujícími subjekty (PPL, ?eská po?ta, PayU).

Na webu se nachází také plug-iny sociálních sítí, které mohou p?ená?et data jinym správc?m.

Facebook Pixel. V rámci na?eho webu byly implementovány marketingové nástroje Facebooku (Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA). V rámci těchto nástroj? vám poskytujeme reklamy na Facebooku. Aktivity v této oblasti realizujeme na základě na?eho oprávněného zájmu ve formě marketingu vlastních produkt? nebo slu?eb.

Pixel Facebooku automaticky shroma??uje informace o tom, jak u?ivatelé pou?ívají ná? web, co se ty?e zobrazovanych stránek. Takto shromá?děné informace jsou obvykle p?ená?eny na server Facebooku ve Spojenych státech a tam jsou ulo?eny.

Informace shromá?děné v rámci Facebook Pixel jsou anonymní, tj. neumo?ňují identifikovat va?i osobu. Víme pouze to, jaké aktivity prováděl u?ivatel na?eho webu.

Rádi bychom vás v?ak informovali, ?e Facebook m??e tyto informace propojit s dal?ími informacemi o vás shromá?děnymi v rámci pou?ívání Facebooku a pou?it je pro vlastní ú?ely, v?etně marketingu. Takové aktivity na Facebooku ji? nezávisí na nás a informace o nich by se měly nacházet p?ímo v zásadách ochrany osobních údaj? na Facebooku: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Google Analytics je nástroj poskytovany spole?ností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics automaticky shroma??uje informace o u?ivatelích na?eho webu. Takto shromá?děné informace jsou obvykle p?ená?eny na server Google ve Spojenych státech a tam jsou ulo?eny.

Dal?í informace o zpracování údaj? v rámci Google Analytics naleznete ve vysvětlivkách p?ipravenych spole?ností Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Vzhledem k tomu, ?e Facebook Inc. a Google LLC sídlí v USA a vyu?ívají technickou infrastrukturu umístěnou v USA, spole?nosti se p?ipojily k programu EU-US-Privacy Shield, aby zajistily odpovídající úroveň ochrany osobních údaj? vy?adovanou evropskymi p?edpisy. V rámci dohody mezi USA a Evropskou komisí zavedla Komise p?imě?enou úroveň ochrany údaj? pro spole?nosti, které mají certifikát ochrany soukromí.

Sociální nástroje. Ná? web kromě plugin? Facebook a Google pou?ívá dal?í plug-iny a sociální nástroje sdílené na sociálních sítích, jako jsou Twitter, Instagram, Youtube, Pinterest.

Zobrazením na?eho webu obsahující takovy plugin vá? prohlí?e? vytvo?í p?ímé propojení se servery správc? web? sociálních sítí (poskytovatel? slu?eb). Obsah pluginu je p?ená?en p?íslu?nym poskytovatelem slu?eb p?ímo do va?eho prohlí?e?e a integrován do webovych stránek. Díky této integraci získají poskytovatelé slu?eb informace o tom, ?e vá? prohlí?e? zobrazil na?e webové stránky, i kdy? nemáte profil u daného poskytovatele slu?eb nebo k němu nejste aktuálně p?ihlá?eni. Tyto informace (spolu s IP adresou) odesílá vá? prohlí?e? p?ímo na server daného poskytovatele slu?eb.

Pokud jste se p?ihlásili na některy z profil? sociálních sítí, tento poskytovatel slu?eb bude moci p?ímo p?i?adit náv?těvu na?eho webu va?emu profilu na dané sociální sítí.

Pou?íváte-li dany plug-in, nap?. kliknutím na tla?ítko ?Líbí se“ nebo ?Sdílet“, budou p?íslu?né informace zaslány také p?ímo na server daného poskytovatele slu?eb a tam ulo?eny.

Tyto informace navíc budou zve?ejněny v p?íslu?né sociální síti a budou se zobrazovat lidem p?idanym do va?ich kontakt?. ú?el a rozsah shroma??ování údaj? a jejich dal?í zpracování a pou?ití poskytovateli slu?eb, stejně jako mo?nost navázání kontaktu a va?e práva v této oblasti a mo?nost nastavení ochrany soukromí jsou uvedeny v zásadách ochrany osobních údaj? jednotlivych poskytovatel? slu?eb.

Pokud si nep?ejete, aby sociální sítě propojovali údaje shromá?děné během náv?těvy na?eho webu p?ímo va?emu profilu na dané sociální síti, musíte se p?ed náv?těvou na?eho webu odhlásit z této sociální sítě. M??ete také zcela zamezit tomu, aby se plug-iny na?ítaly na stránky pomocí p?íslu?nych roz?í?ení pro vá? prohlí?e?, nap?. blokováním skript?.

Bezpe?né nákupy SSL

Z obavy o d?věrnost dat pou?íváme certifikát SSL (Secure Socket Layer v3). Certifikát SSL je zabezpe?ení, které umo?ňuje kódování dat p?ená?enych mezi klientem a obchodem. Díky certifikátu SSL není ?ádná mo?nost zachytit údaje t?etími osobami. To je zárukou, ?e nemají p?ístup k jménu, p?íjmení, adrese, telefonnímu ?íslu nebo e-mailu. ?ifrování se vztahuje na osobní údaje, které nám poskytnete p?i objednávání nebo e-mailem v p?ípadě p?ihlá?ení se k odběru newslettru Bolf.cz

Vydavatel certifikátu pro Bolf.cz po ově?ení d?věryhodnosti obchodu je Unizeto Technologies S.A.

Práva osob, jejich? údaje jsou zpracovávány

V rámci webu m??ete po p?ihlá?ení pomocí své e-mailové adresy a hesla kdykoli zobrazit a upravit své údaje. Pokud zapomenete heslo nebo se vyskytnou jiné problémy s p?ihlá?ením, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@bolf.cz.

Odkazy na jiné webové stránky

Na?e webové stránky mohou obsahovat ?as od ?asu odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy jsou poskytovány pro va?e pohodlí poskytnout dal?í informace. Nejsme ale zodpovědní za jejích obsah. Tyto stránky mohou mít své vlastní zásady ochrany osobních údaj?, které doporu?ujeme si p?e?íst. Internetovy obchod není zodpovědny za nakládání s daty v rámci těchto stránek.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Zásady ochrany osobních údaj?, o ?em u?ivatelé Internetového obchodu budou informování na webovych stránkách obchodu.

Pokud máte jakékoliv dotazy tykající se ochrany osobních údaj? na těchto stránkách, kontaktujte nás na adrese info@bolf.cz.

INFORMACE O ZPRACOVáNí OSOBNíCH úDAJ?

ZáKLADNí SHRNUTí

Spole?nost Bolf Sp. z o.o. Sp.k. se sídlem ul. Kozuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, Polsko, identifika?ní ?íslo: 360003583 provádí zpracování Va?ich osobních údaj?, nebo? je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zbo?í (nebo pro provedení opat?ení p?ijatych p?ed uzav?ením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Va?ich osobních údaj?, které je nezbytné pro plnění ve?ejnoprávních povinností této spole?nosti.

 • 1 Toto?nost a kontaktní údaje správce
 • 1.1 Správcem Va?ich osobních údaj? je obchodní spole?nost Bolf Sp. Z o.o. Sp.k., se sídlem ul. Kozuchowska 32, 65-364 Zielona Gora, Polsko, identifika?ní ?íslo: 360003583, zapsaná v obchodním rejst?íku vedeném Obvodní Soud ve městě Zielona Gora, oddíl: Zemského Soudního Rejst?íku, (dále jen ?správce“).
 • 1.2 Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doru?ování Bolf.cz/Bolf Sp z o.o. Sp.k., P.O.BOX ?.25, Okru?ní 1260, 464 01 Frydlant v ?echách, adresa elektronické po?ty info@bolf.cz, telefon 480 023 846.
 • 1.3 Pově?enec pro ochranu osobních údaj?: Justyna Krupa, adresa elektronické po?ty: justyna@kancelaria-domagala.eu.
 • 1.4 Právní základ zpracování osobních údaj?
 • 1.5 Právním základem zpracování Va?ich osobních údaj? je skute?nost, ?e toto zpracování je nezbytné pro:
 • a. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opat?ení správcem p?ed uzav?ením takové smlouvy ve smyslu ?l. 6 odst. 1 písm. b) Na?ízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzickych osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj? a o volném pohybu těchto údaj? a o zru?ení směrnice 95/46/ES (obecné na?ízení o ochraně osobních údaj?) (dále jen ?na?ízení“);
 • b. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu ?l. 6 odst. 1 písm. c) na?ízení, a to konkrétně zejména splnění povinností ulo?enych správci obecně závaznymi právními p?edpisy, zejména zákonem ?. 235/2004 Sb., o dani z p?idané hodnoty, ve znění pozděj?ích p?edpis?, zákonem ?. 586/1992 Sb., o daních z p?íjm?, ve znění pozděj?ích p?edpis?, a zákonem ?. 563/1991 Sb., o ú?etnictví, ve znění pozděj?ích p?edpis?.
 • 1.6 ú?el zpracování osobních údaj?
 • 1.7 ú?elem zpracování Va?ich osobních údaj? je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, v?etně doru?ení zbo?í a ?e?ení práv z odpovědnosti za vady, ?i provedení opat?ení správcem p?ed uzav?ením takové smlouvy a dále plnění souvisejících ve?ejnoprávních povinností správcem.
 • 1.8 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu ?l. 22 na?ízení.
 • 1.9 Doba ulo?ení osobních údaj?
 • 1.10 Va?e osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání ú?ink? práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro ú?ely archivování podle p?íslu?nych obecně závaznych právních p?edpis?, nejdéle v?ak po dobu stanovenou obecně závaznymi právními p?edpisy.
 • 1.11 Dal?í p?íjemci osobních údaj?
 • 1.12 Dal?ími p?íjemci Va?ich osobních údaj? budou zasílatelské spole?nosti a jiné osoby podílející se na dodání zbo?í ?i realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zaji??ující pro správce technické slu?by související s provozem e-shopu, v?etně provozu software a ukládání dat. Dal?ími p?íjemci Va?ich osobních údaj? budou:
  - Heureka Shopping s.r.o. (zpracování emailu pro zasílání reklamy),
  - Seznam.cz, a.s.(zpracování emailu pro zasílání reklamy),
  - IAI shop (provozovatel eshopového systému),
  - ?eská po?ta s.p. (po?tovní doru?ovatel),
  - PPL (kuryrská spole?nost)
 • 1.13 P?íjemci Va?ich osobních údaj? zpracovávanych za ú?elem plnění povinností vyplyvajících z právních p?edpis? m??ou byt dále orgány finan?ní správy ?i jiné p?íslu?né ú?ady v p?ípadech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní p?edpisy.
 • 1.14 Správce nemá v úmyslu p?edat Va?e osobní údaje do t?etí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 • 1.15 Práva subjektu údaj?
 • 19.16 Za podmínek stanovenych v na?ízení máte právo po?adovat od správce p?ístup k Va?im osobním údaj?m, právo na opravu nebo vymaz Va?ich osobních údaj?, pop?ípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Va?ich osobních údaj? a dále právo na p?enositelnost Va?ich osobních údaj?.
 • 1.17 Pokud byste se domníval(a), ?e zpracováním Va?ich osobních údaj? bylo poru?eno ?i je poru?ováno na?ízení, máte mimo jiné právo podat stí?nost u dozorového ú?adu.
 • 1.18 Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Va?ich osobních údaj? je nutnym po?adavkem pro uzav?ení a plnění smlouvy a bez poskytnutí Va?ich osobních údaj? není mo?né smlouvu uzav?ít ?i ji ze strany správce splnit.
 • SOUHLAS SE ZPRACOVáNíM OSOBNíCH úDAJ? a INFORMACE O ZPRACOVáNí OSOBNíCH úDAJ?

  ZáKLADNí SHRNUTí
 • 2 Základní shrnutí
 • 2.1 Tento souhlas se zpracováním Va?ich osobních údaj? dáváte spole?nosti Bolf Sp. z o.o. Sp.k. pro ú?ely zasílání obchodních sdělení (marketingovych nabídek) a pro ?inění jinych marketingovych aktivit v??i Va?í osobě. Tento Vá? souhlas m??ete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobněj?í informace o zpracování Va?ich osobních údaj? naleznete ní?e.
 • 2.2 Toto?nost a kontaktní údaje správce
 • 2.3 Správcem Va?ich osobních údaj? je obchodní spole?nost Bolf Sp. Z o.o. Sp.k, se sídlem ul. Kozuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, Polsko, identifika?ní ?íslo: 360003583, zapsaná v obchodním rejst?íku vedeném: Obvodní Soud ve městě Zielona Gora, oddíl: Zemského Soudního Rejst?íku, (dále jen ?správce“).
 • 2.4 Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doru?ování Bolf.cz/Bolf Sp. z o.o. Sp.k., P.O.BOX ?.25, Okru?ní 1260, 46401 Frydlant v ?echách, adresa elektronické po?ty info@bolf.cz, telefon 480 023 846.
 • 2.5 Pově?enec pro ochranu osobních údaj?: Justyna Krupa, adresa elektronické po?ty: justyna@kancelaria-domagala.eu
 • 2.6 Právní základ zpracování osobních údaj?
 • 2.5 Právním základem zpracování Va?ich osobních údaj? je Vá? souhlas dávany tímto správci ve smyslu ?l. 6 odst. 1 písm. a) Na?ízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzickych osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj? a o volném pohybu těchto údaj? a o zru?ení směrnice 95/46/ES (obecné na?ízení o ochraně osobních údaj?) (dále jen ?na?ízení“).
 • 2.6 ú?el zpracování osobních údaj?
 • 2.7 ú?elem zpracování Va?ich osobních údaj? je zasílání obchodních sdělení a ?inění jinych marketingovych aktivit správcem v??i Va?í osobě.
 • 2.8 Doba ulo?ení osobních údaj?
 • 2.9 Doba, po kterou budou Va?e osobní údaje správcem ulo?eny, je 2 roky od vyu?ití jakékoli slu?by v eshopu , nejdéle v?ak do odvolání Va?eho souhlasu se zpracováním osobních údaj? (pro tento ú?el zpracování).
 • 2.10 Dal?í p?íjemci osobních údaj?
 • 2.11 Dal?ími p?íjemci Va?ich osobních údaj? budou osoby zaji??ující marketingové slu?by pro správce a Heureka.sk, Palác Syner, ul. Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4, ?eská Republika, Seznam.cz, a.s., Zbo?í.cz, ul. Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5- Smíchov, ?eská Republika. M??ete se kdykoliv odhlásit zasláním e-mailové zprávy na: admin@bolf.com
 • 2.12 Správce nemá v úmyslu p?edat Va?e osobní údaje do t?etí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 • 2.13 Práva subjektu údaj?
 • 2.14 Za podmínek stanovenych v na?ízení máte právo po?adovat od správce p?ístup k Va?im osobním údaj?m, právo na opravu nebo vymaz Va?ich osobních údaj?, pop?ípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Va?ich osobních údaj? a dále právo na p?enositelnost Va?ich osobních údaj?.
 • 2.15 Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Va?ich osobních údaj? dany správci. Tímto v?ak není dot?ena zákonnost zpracování Va?ich osobních údaj? p?ed takovymto odvoláním souhlasu. Vá? souhlas se zpracováním osobních údaj? m??ete odvolat následujícím zp?sobem: písemně nebo e-mailové podobě p?es webovou stránku www.philmoss.com nebo p?ímo na e-mailovú adresu info@bolf.cz.
 • 1.16 Pokud byste se domníval(a), ?e zpracováním Va?ich osobních údaj? bylo poru?eno ?i je poru?ováno na?ízení, máte mimo jiné právo podat stí?nost u dozorového ú?adu.
 • 2.17 Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Va?ich osobních údaj? není zákonnym ?i smluvním po?adavkem a ani není po?adavkem, ktery je nutny k uzav?ení smlouvy.
 • 2.18 Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Va?ich osobních údaj? pro ú?ely p?ímého marketingu, v?etně profilování, pokud se profilování tyká tohoto p?ímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Va?ich osobních údaj? pro ú?ely p?ímého marketingu, nebudou ji? Va?e osobní údaje pro tyto ú?ely dále zpracovávány.
pixel 影视大全_影视大全高清版_影视大全免费追剧