7539

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro objednávky provedené do 24.05.2018 jsou dostupné zde

Obchodní podmínky pro objednávky provedené do 25.05.2019 jsou dostupné zde

V?eobecné obchodní podmínky internetového obchodu bolf.cz platné od 20.05.2019

Obchodní podmínky

obchodní spole?nosti
Bolf Sp. z o.o. Sp.k.
se sídlem: ul. Kozuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, Polsko
identifika?ní ?íslo: 360003583
zapsané v obchodním rejst?íku vedeném: Obvodní Soud ve měste Zielona Gora, oddíl: Zemského Soudního Rejst?íku
pod ?. KRS: 0000529285, DI?:PL9291861928, I?O:360003583.
Pro prodej zbo?í prost?ednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.philmoss.com Odpovědny vedoucí: Milan Bolf

I. úVODNí USTANOVENí

 • 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen ?obchodní podmínky“) obchodní spole?nosti, se sídlem ul. Kozuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, Polsko, identifika?ní ?íslo: 360003583, zapsané v obchodním rejst?íku vedeném: Obvodní Soud ve městě Zielona Gora, oddíl: Zemského Soudního Rejst?íku (dále jen ?prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona ?. 89/2012 Sb., ob?ansky zákoník (dále jen ?ob?ansky zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen ?kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen ?kupující“) prost?ednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetovy obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.philmoss.com (dále jen ?webová stránka“), a to prost?ednictvím rozhraní webové stránky (dále jen ?webové rozhraní obchodu“).
 • 1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na p?ípady, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zbo?í od prodávajícího, je právnickou osobou ?i osobou, je? jedná p?i objednávání zbo?í v rámci své podnikatelské ?innosti nebo v rámci svého samostatného vykonu povolání.
 • 1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je mo?né sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají p?ednost p?ed ustanoveními obchodních podmínek.
 • 1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou sou?ástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v ?eském jazyce. Kupní smlouvu lze uzav?ít v ?eském jazyce.
 • 1.5 Znění obchodních podmínek m??e prodávající měnit ?i doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dot?ena práva a povinnosti vzniklá po dobu ú?innosti p?edchozího znění obchodních podmínek.

II. U?IVATELSKY ú?ET

 • 2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce m??e kupující p?istupovat do svého u?ivatelského rozhraní. Ze svého u?ivatelského rozhraní m??e kupující provádět objednávání zbo?í (dále jen ?u?ivatelsky ú?et“). V p?ípadě, ?e to webové rozhraní obchodu umo?ňuje, m??e kupující provádět objednávání zbo?í té? bez registrace p?ímo z webového rozhraní obchodu.
 • 2.2 Zákazník získá p?i registraci ú?tu p?ístup k historii svych nákup? a trvaly p?ístup ke svym osobním údaj?m a mo?nost jejich úpravy po dobu, po kterou má správce právo na jejich zpracování v souvislosti s povinnostmi vyplyvajícími z právních p?edpis? v oblasti prodejní dokumentace. Zákaznicky ú?et Vám navíc umo?ňuje zakoupeny vyrobek snadno vrátit nebo podat reklamaci.
 • 2.3 P?i registraci na webové stránce a p?i objednávání zbo?í je kupující povinen uvádět správně a pravdivě v?echny údaje. údaje uvedené v u?ivatelském ú?tu je kupující p?i jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. údaje uvedené kupujícím v u?ivatelském ú?tu a p?i objednávání zbo?í jsou prodávajícím pova?ovány za správné.
 • 2.3 P?ístup k u?ivatelskému ú?tu je zabezpe?en u?ivatelskym jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat ml?enlivost ohledně informací nezbytnych k p?ístupu do jeho u?ivatelského ú?tu.
 • 2.4 Registrovany zákaznicky ú?et bude zru?en po 5 letech od Va?eho posledního nákupu.
 • 2.5 Kupující není oprávněn umo?nit vyu?ívání u?ivatelského ú?tu t?etím osobám.
 • 2.6 Ve lh?tě 30 dn? p?ed uplynutím doby platnosti ú?tu Zákazník obdr?í informaci o uplynutí doby platnosti ú?tu a mo?nosti jeho zachování v p?ípadě poskytnutí dodate?ného souhlasu s prodlou?ením doby platnosti zákaznického ú?tu. Prodlou?ení platnosti zákaznického ú?tu je bezplatné, pro dal?í vedení ú?tu zákazníka je vy?adován pouze souhlas se zpracováním osobních údaj?. Souhlas se zpracováním osobních údaj? za ú?elem vedení zákaznického ú?tu je v?ak dobrovolny, av?ak nezbytny pro vedení zákaznického ú?tu a m??e byt kdykoliv zru?en.
 • 2.7 Prodávající m??e zru?it u?ivatelsky ú?et, a to zejména v p?ípadě, kdy kupující sv?j u?ivatelsky ú?et nevyu?ívá, ?i v p?ípadě, kdy kupující poru?í své povinnosti z kupní smlouvy (v?etně obchodních podmínek).
 • 2.8 Zákazník m??e kdykoliv po?ádat správce o zru?ení zákaznického ú?tu zasláním e-mailové zprávy na adresu admin@bolf.com
 • 2.9 Kupující bere na vědomí, ?e u?ivatelsky ú?et nemusí byt dostupny nep?etr?itě, a to zejména s ohledem na nutnou údr?bu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, pop?. nutnou údr?bu hardwarového a softwarového vybavení t?etích osob.
 • 2.10 V p?ípadě nákupu bez registrace Zákazník obdr?í spolu s potvrzením objednávky p?ihla?ovací jméno a heslo, které mu umo?ní z?ídit zákaznicky ú?et, nap?. ke sledování procesu vy?izování objednávky, změně doru?ovací adresy nebo vrácení ?i reklamace zakoupenych vyrobk?. Osobní údaje zákazník? jsou zpracovávány na základě ?l. 6 odst. 1 písm. b) na?ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzickych osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj? a o volném pohybu těchto údaj? a zru?ení směrnice 95/46/ES, tj. pro splnění kupní smlouvy za podmínek stanovenych v těchto Pravidlech, nebo pro provedení opat?ení p?ijatych p?ed uzav?ením smlouvy na ?ádost tohoto subjektu údaj? na dobu nezbytnou pro její splnění v souladu s Pravidly a na dobu nezbytnou k dosa?ení cíl? stanovenych obecně závaznymi právními p?edpisy, Osobní údaje zákazník? jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k realizaci objednávky za podmínek stanovenych v Pravidlech s p?ihlédnutím k lh?tám vyplyvajících z plnění zákonnych povinností správce v oblasti internetového prodeje. Poskytnutí osobních údaj? je dobrovolné, ale nezbytné pro realizaci kupní smlouvy, v opa?ném p?ípadě objednávka nem??e byt zpracována. Osobní údaje mohou byt v rozsahu nezbytném pro splnění slu?by pově?eny subjekt?m poskytujícím správci podporu v rámci poskytovanych slu?eb na základě pově?ení ke zpracování osobních údaj? a subjekt?m, ?i orgán?m oprávněnym podle platnych p?edpis?.

III. UZAV?ENí KUPNí SMLOUVY

 • 3.1 Ve?kerá prezentace zbo?í umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzav?ít kupní smlouvu ohledně tohoto zbo?í. Ustanovení § 1732 odst. 2 ob?anského zákoníku se nepou?ije.
 • 3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zbo?í, a to v?etně uvedení cen jednotlivého zbo?í a náklad? za navrácení zbo?í, jestli?e toto zbo?í ze své podstaty nem??e byt navráceno obvyklou po?tovní cestou. Ceny zbo?í jsou uvedeny v?etně daně z p?idané hodnoty a v?ech souvisejících poplatk?. Ceny zbo?í z?stávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena mo?nost prodávajícího uzav?ít kupní smlouvu za individuálně sjednanych podmínek.
 • 3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojenych s balením a dodáním zbo?í. Informace o nákladech spojenych s balením a dodáním zbo?í uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v p?ípadech, kdy je zbo?í doru?ováno v rámci území ?eské republiky.
 • 3.4 Pro objednání zbo?í vyplní kupující objednávkovy formulá? ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkovy formulá? obsahuje zejména informace o:
  • 3.4.1 objednávaném zbo?í (objednávané zbo?í ?vlo?í“ kupující do elektronického nákupního ko?íku webového rozhraní obchodu),
  • 3.4.2 zp?sobu úhrady kupní ceny zbo?í, údaje o po?adovaném zp?sobu doru?ení objednávaného zbo?í a
  • 3.4.3 informace o nákladech spojenych s dodáním zbo?í (dále spole?ně jen jako ?objednávka“).
 • 3.5 P?ed zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umo?něno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vlo?il, a to i s ohledem na mo?nost kupujícího zji??ovat a opravovat chyby vzniklé p?i zadávání dat do objednávky. Objednávku ode?le kupující prodávajícímu kliknutím na tla?ítko ?ZáVAZNá OBJEDNáVKA“. údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím pova?ovány za správné. Prodávající neprodleně po obdr?ení objednávky toto obdr?ení kupujícímu potvrdí elektronickou po?tou, a to na adresu elektronické po?ty kupujícího uvedenou v u?ivatelském ú?tu ?i v objednávce (dále jen ?elektronická adresa kupujícího“).
 • 3.6 Prodávající je v?dy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (mno?ství zbo?í, vy?e kupní ceny, p?edpokládané náklady na dopravu) po?ádat kupujícího o dodate?né potvrzení objednávky (nap?íklad písemně ?i telefonicky).
 • 3.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doru?ením p?ijetí objednávky (akceptací), je? je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou po?tou, a to na adresu elektronické po?ty kupujícího.
 • 3.8 Kupující souhlasí s pou?itím komunika?ních prost?edk? na dálku p?i uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu p?i pou?ití komunika?ních prost?edk? na dálku v souvislosti s uzav?ením kupní smlouvy (náklady na internetové p?ipojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, p?i?em? tyto náklady se neli?í od základní sazby.
 • 3.9 Zákazník si m??e u Prodávajícího v rámci Objednávky Zbo?í sou?asně objednat slu?bu Dárkové balení. Cena této slu?by je viditelná v objednávkovém formulá?i a je hrazena Zákazníkem. Pro objednávku této slu?by Zákazník zvolí p?íslu?né pole v objednávkovém formulá?i.
 • 3.10 Nestanoví-li Pravidla jinak, na pot?eby smlouvy o poskytování slu?eb dárkového balení zbo?í se pou?ijí ustanovení o zp?sobu a době uzav?ení kupní smlouvy a vzájemnych práv a povinností smluvních stran této smlouvy.
 • 3.11 Objednáním slu?by Dárkové balení Zákazník souhlasí s jejím provedením p?ed uplynutím lh?ty pro odstoupení od smlouvy stanovené v ?lánku V Pravidel a bere na vědomí, ?e po provedení vy?e uvedené slu?by ji? nem??e uplatnit právo na odstoupení od smlouvy uvedené v ?lánku VIII Pravidel

IV. CENA ZBO?í A PLATEBNí PODMíNKY

 • 4.1 Cenu zbo?í a p?ípadné náklady spojené s dodáním zbo?í dle kupní smlouvy m??e kupující uhradit prodávajícímu následujícími zp?soby:
 • v hotovosti na dobírku doru?ovací slu?bě;
  bezhotovostně p?evodem na ú?et prodávajícího: Bankovní ú?et: 4489461379 /0800 – ?eská spo?itelna, vedeny u spole?nosti Bolf Sp. z o.o. Sp.k. (dále jen ?ú?et prodávajícího“);
  bezhotovostně prost?ednictvím platebního systému PayPal, PayU;

 • 4.2 Spole?ně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zbo?í ve smluvené vy?i. Není-li uvedeno vyslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zbo?í.
 • 4.3 Prodávající nepo?aduje od kupujícího zálohu ?i jinou obdobnou platbu. Tímto není dot?eno ustanovení ?l. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zbo?í p?edem.
 • 4.4 V p?ípadě platby na dobírku je kupní cena splatná p?i p?evzetí zbo?í. V p?ípadě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dn? od uzav?ení kupní smlouvy.
 • 4.5 V p?ípadě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zbo?í spole?ně s uvedením variabilního symbolu platby(?íslo objednávky). V p?ípadě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okam?ikem p?ipsání p?íslu?né ?ástky na ú?et prodávajícího.
 • 4.6 Prodávající je oprávněn, zejména v p?ípadě, ?e ze strany kupujícího nedojde k dodate?nému potvrzení objednávky (?l.3.6), po?adovat uhrazení celé kupní ceny je?tě p?ed odesláním zbo?í kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 ob?anského zákoníku se nepou?ije.
 • 4.7 P?ípadné slevy z ceny zbo?í poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • 4.8 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznymi právními p?edpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděnych na základě kupní smlouvy kupujícímu daňovy doklad – fakturu. Prodávající Bolf Sp. z o.o. Sp.k. je plátcem daně z p?idané hodnoty. Daňovy doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zbo?í a za?le elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce.
 • 4.9 Podle zákona o evidenci tr?eb je prodávající povinen vystavit kupujícímu ú?tenku. Zároveň je povinen zaevidovat p?ijatou tr?bu u správce daně online; v p?ípadě technického vypadku pak nejpozději do 48 hodin.

V. ODSTOUPENí OD KUPNí SMLOUVY

 • 5.1 Kupující bere na vědomí, ?e dle ustanovení § 1837 ob?anského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zbo?í, které bylo upraveno podle p?ání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zbo?í, které podléhá rychlé zkáze, jako? i zbo?í, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jinym zbo?ím, od kupní smlouvy o dodávce zbo?í v uzav?eném obalu, které spot?ebitel z obalu vyňal a z hygienickych d?vod? jej není mo?né vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo po?íta?ového programu, pokud poru?il jejich p?vodní obal.
 • 5.2 Nejedná-li se o p?ípad uvedeny v ?l. obchodních podmínek ?i o jiny p?ípad, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 ob?anského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do ?trnácti (14) dn? od p?evzetí zbo?í(Bolf.cz prodlu?uje lh?tu pro odstoupení od kupní smlouvy na 30 dní od p?evzetí zbo?í ), p?i?em? v p?ípadě, ?e p?edmětem kupní smlouvy je několik druh? zbo?í nebo dodání několika ?ástí, bě?í tato lh?ta ode dne p?evzetí poslední dodávky zbo?í. Odstoupení od kupní smlouvy musí byt prodávajícímu odesláno ve lh?tě uvedené v p?edchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy m??e kupující vyu?it vzorovy formulá? poskytovany prodávajícím, jen? tvo?í p?ílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy m??e kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího ?i na adresu elektronické po?ty prodávajícího info@bolf.cz.
 • 5.3 V p?ípadě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od po?átku ru?í. Zbo?í musí byt prodávajícímu vráceno do ?trnácti (14) dn? od odstoupení od smlouvy prodávajícímu(Bolf.cz prodlu?uje lh?tu pro odstoupení od kupní smlouvy na 30 dní od p?evzetí zbo?í). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zbo?í prodávajícímu, a to i v tom p?ípadě, kdy zbo?í nem??e byt vráceno pro svou povahu obvyklou po?tovní cestou.
 • 5.4 V p?ípadě odstoupení od smlouvy dle ?l. 5.2. obchodních podmínekvrátí prodávající peně?ní prost?edky p?ijaté od kupujícího do ?trnácti (14) dn? od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejnym zp?sobem, jakym je prodávající od kupujícího p?ijal. Prodávající je takté? oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím ji? p?i vrácení zbo?í kupujícím ?i jinym zp?sobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu dal?í náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit p?ijaté peně?ní prost?edky kupujícímu d?íve, ne? mu kupující zbo?í vrátí nebo proká?e, ?e zbo?í prodávajícímu odeslal.
 • 5.5 Nárok na úhradu ?kody vzniklé na zbo?í je prodávající oprávněn jednostranně zapo?íst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • 5.6 V p?ípadech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 ob?anského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to a? do doby p?evzetí zbo?í kupujícím. V takovém p?ípadě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbyte?ného odkladu, a to bezhotovostně na ú?et ur?eny kupujícím.
 • 5.7 Je-li spole?ně se zbo?ím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzav?ena s rozvazovací podmínkou, ?e dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbyvá darovací smlouva ohledně takového dárku ú?innosti a kupující je povinen spolu se zbo?ím prodávajícímu vrátit i poskytnuty dárek.
 • 5.8 Obchodník je povinen vrátit náklady na dodání zbo?í pouze ve vy?i odpovídající nejlevněj?ímu nabízenému zp?sobu dodání zbo?í.
 • Formulá? zde
 • 5.9 Spot?ebitel má právo odstoupit od uzav?ené kupní smlouvy ve lh?tě 30 dn? bez uvedení jakéhokoli d?vodu a bez vzniku jakychkoliv náklad? s vyjimkou náklad? uvedenych v bodech 5.8.
 • 5.10 Lh?ta pro odstoupení od smlouvy: a) u kupní smlouvy za?íná bě?et ve chvíli p?evodu zbo?í do vlastnictví spot?ebitele nebo pově?ené t?etí osoby jiné ne? dopravce a v p?ípadě kupní smlouvy na vět?í po?et věcí dodávanych samostatně, po jednotlivych ?ástech nebo po jednotlivych ?ar?ích – od p?evzetí poslední věci, ?ásti nebo ?ar?e, b) u jinych smluv – od data uzav?ení smlouvy.
 • 5.11 Spot?ebitel m??e odstoupit od smlouvy u?iněním prohlá?ení o odstoupení od smlouvy (po?tou, faxem, e-mailem, pou?itím vzorového formulá?e na webovych stránkách e-shopu, u?iněním prohlá?ení na webovych stránkách e-shopu). Adresní údaje: Bolf.cz/Bolf Sp. z o.o. Sp.k., P.O.BOX ?.25, Okru?ní 1260, 46401 Frydlant v ?echách, tel: 480 023 846, (Pon-Pá, 8-16 hod.), e-mailová adresa: info@bolf.cz. Pro dodr?ení lh?ty sta?í poslat prohlá?ení p?ed jejím uplynutím.
 • 5.12 Pro ú?ely těchto Pravidel a provozování e-shopu se "odstoupením od smlouvy" rozumí také "vrácení".
 • 5.13 V p?ípadě odstoupení od kupní smlouvy je smlouva pova?ována za neplatnou.
 • 5.14 Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 dn? ode dne obdr?ení prohlá?ení Spot?ebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit Spot?ebiteli ve?keré platby, a to v?etně náklad? na doru?ení zbo?í, ustanovením 5.8. Prodávající vrátí platbu za pou?ití stejného platebního kanálu, jaky pou?il Spot?ebitel, pokud si Spot?ebitel vyslovně nesjednal jiny zp?sobu vrácení, ktery pro něj není spojen se ?ádnymi náklady. Prodávající m??e odmítnout vrátit platby obdr?ené od spot?ebitele a? do okam?iku, kdy obdr?í zbo?í zpět nebo obdr?í od Spot?ebitele potvrzení o jeho odeslání, podle toho, co nastane d?íve.
 • 5.15 Pokud si Spot?ebitel zvolil formu doru?ení jinou ne? nejlevněj?í nabízenou Prodávajícím, Prodávající není povinen vrátit Spot?ebiteli dodate?né náklady.
 • 5.16 Spot?ebitel je povinen vrátit zbo?í Prodávajícímu okam?itě, nejpozději v?ak do 30 dn? ode dne, kdy od smlouvy odstoupil. Pro dodr?ení lh?ty sta?í vrácení zbo?í p?ed jejím uplynutím. Zbo?í nám m??ete poslat na následující adresu: Bolf.cz/Bolf Sp. z o.o. Sp.k., P.O.BOX ?.25, Okru?ní 1260, 46401 Frydlant v ?echách.
 • 5.17 Spot?ebitel je povinen uhradit náklady vzniklé v souvislosti s vrácením zbo?í.
 • 5.18 Spot?ebitel nese zodpovědnost za sní?ení hodnoty věci v d?sledku jejího pou?ití zp?sobem p?ekra?ujícím meze pro stanovení charakteristiky, vlastností a pou?ití věci.
 • 5.19 Prodlou?ení zákonné lh?ty pro u?inění prohlá?ení o odstoupení od kupní smlouvy a pro vrácení zbo?í Prodávajícímu ze 14 dní na 30 dní je právo Prodávajícího, které nijak neomezuje zákonné právo Spot?ebitele na odstoupení od smlouvy a vrácení zbo?í Prodávajícímu.
 • 5.20 Spot?ebitel nemá nárok na odstoupení od smlouvy v p?ípadě smluv o poskytování slu?eb dárkového balení dle bodu 3.9 ?lánku III Pravidel a v p?ípadě smluv, u nich? je p?edmětem plnění neprefabrikovany vyrobek vyrobeny podle specifikace Spot?ebitele nebo slou?ící k uspokojení jeho individuálních pot?eb.
 • 5.21 Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na spot?ebitele v p?ípadě smluv:
  • a v rámci slu?by "Dárkové balení", která je v souladu s body 3.9 - 3.11 ?ásti III Pravidel, byla Prodávajícím plně provedená s vyslovnym souhlasem spot?ebitele,
  • b u které je p?edmětem slu?by prefabrikovany p?edmět, vyrobeny podle specifikací spot?ebitele nebo slou?ící k uspokojení jeho individuálních pot?eb,
  • c u které je p?edmětem slu?by zásilka dodaná v zape?etěném obalu, ktery po otev?ení obalu nelze z d?vod? ochrany zdraví nebo hygieny vrátit, pokud byl obal otev?en po dodání.

VI. P?EPRAVA A DODáNí ZBO?í

 • 6.1 V p?ípadě, ?e je zp?sob dopravy smluven na základě zvlá?tního po?adavku kupujícího, nese kupující riziko a p?ípadné dodate?né náklady spojené s tímto zp?sobem dopravy.
 • 6.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zbo?í na místo ur?ené kupujícím v objednávce, je kupující povinen p?evzít zbo?í p?i dodání.
 • 6.3 V p?ípadě, ?e je z d?vod? na straně kupujícího nutno zbo?í doru?ovat opakovaně nebo jinym zp?sobem, ne? bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovanym doru?ováním zbo?í, resp. náklady spojené s jinym zp?sobem doru?ení.
 • 6.4 P?i p?evzetí zbo?í od p?epravce je kupující povinen zkontrolovat neporu?enost obal? zbo?í a v p?ípadě jakychkoliv závad toto neprodleně oznámit p?epravci. V p?ípadě shledání poru?ení obalu svěd?ícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od p?epravce p?evzít.
 • 6.5 Dal?í práva a povinnosti stran p?i p?epravě zbo?í mohou upravit zvlá?tní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 • 6.6 Doru?ování objednaného zbo?í zaji??uje ?eská po?ta a PPL, a to p?ímym doru?ením zbo?í zákazníkovi, nebo vyzvednutím zbo?í na odběrnem místě, které zaru?uje Zásilkovna. Doru?ovací náklady na doru?ení uvedeny na následujících webovych stránkách (klikněte).

VII. PRáVA Z VADNéHO PLNěNí

 • 7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se ?ídí p?íslu?nymi obecně závaznymi právními p?edpisy (zejména ustanoveními § 1914 a? 1925, § 2099 a? 2117 a § 2161 a? 2174 ob?anského zákoníku a zákonem ?. 634/1992 Sb., o ochraně spot?ebitele, ve znění pozděj?ích p?edpis?).
 • 7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, ?e zbo?í p?i p?evzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, ?e v době, kdy kupující zbo?í p?evzal:
  • 7.2.1 má zbo?í vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo vyrobce popsal nebo které kupující o?ekával s ohledem na povahu zbo?í a na základě reklamy jimi prováděné,
  • 7.2.2 se zbo?í hodí k ú?elu, ktery pro jeho pou?ití prodávající uvádí nebo ke kterému se zbo?í tohoto druhu obvykle pou?ívá,
  • 7.2.3 zbo?í odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo p?edloze, byla-li jakost nebo provedení ur?eno podle smluveného vzorku nebo p?edlohy,
  • 7.2.4 je zbo?í v odpovídajícím mno?ství, mí?e nebo hmotnosti a
  • 7.2.5 zbo?í vyhovuje po?adavk?m právních p?edpis?.
 • 7.3 Ustanovení uvedená v ?l. 7.2 obchodních podmínek se nepou?ijí u zbo?í prodávaného za ni??í cenu na vadu, pro kterou byla ni??í cena ujednána, na opot?ebení zbo?í zp?sobené jeho obvyklym u?íváním, u pou?itého zbo?í na vadu odpovídající mí?e pou?ívání nebo opot?ebení, kterou zbo?í mělo p?i p?evzetí kupujícím, nebo vyplyvá-li to z povahy zbo?í.
 • 7.4 Projeví-li se vada v pr?běhu ?esti měsíc? od p?evzetí, má se za to, ?e zbo?í bylo vadné ji? p?i p?evzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spot?ebního zbo?í v době dvaceti ?ty? měsíc? od p?evzetí.
 • 7.5 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v ní? je p?ijetí reklamace mo?né s ohledem na sortiment prodávaného zbo?í, p?ípadně i v sídle nebo místě podnikání. Za okam?ik uplatnění reklamace se pova?uje okam?ik, kdy se prodávající o reklamaci dozvěděl.
 • 7.6 Dal?í práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady m??e upravit reklama?ní ?ád prodávajícího.

VIII. DAL?í PRáVA A POVINNOSTI SMLUVNíCH STRAN

 • 8.1 Kupující nabyvá vlastnictví ke zbo?í zaplacením celé kupní ceny zbo?í.
 • 8.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán ?ádnymi kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) ob?anského zákoníku.
 • 8.3 Vy?izování stí?ností spot?ebitel? zaji??uje prodávající prost?ednictvím elektronické adresy info@bolf.cz. Informaci o vy?ízení stí?nosti kupujícího za?le prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 • 8.4 K mimosoudnímu ?e?ení spot?ebitelskych spor? z kupní smlouvy je p?íslu?ná ?eská obchodní inspekce, se sídlem ?těpánská 567/15, 120 00 Praha 2, I?: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro ?e?ení spor? on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je mo?né vyu?ít p?i ?e?ení spor? mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 • 8.5 Evropské spot?ebitelské centrum ?eská republika, se sídlem ?těpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Na?ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ?. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o ?e?ení spot?ebitelskych spor? on-line a o změně na?ízení (ES) ?. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (na?ízení o ?e?ení spot?ebitelskych spor? on-line).
 • 8.6 Prodávající je oprávněn k prodeji zbo?í na základě ?ivnostenského oprávnění. ?ivnostenskou kontrolu provádí v rámci své p?sobnosti p?íslu?ny ?ivnostensky ú?ad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údaj? vykonává ú?ad pro ochranu osobních údaj?. ?eská obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodr?ováním zákona ?. 634/1992 Sb., o ochraně spot?ebitele, ve znění pozděj?ích p?edpis?.
 • 8.7 Kupující tímto p?ebírá na sebe nebezpe?í změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 ob?anského zákoníku.

IX. OCHRANA OSOBNíCH úDAJ?

 • 9.1 Svou informa?ní povinnost v??i kupujícímu ve smyslu ?l. 13 Na?ízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzickych osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj? a o volném pohybu těchto údaj? a o zru?ení směrnice 95/46/ES (obecné na?ízení o ochraně osobních údaj?) (dále jen ?na?ízení GDPR“) související se zpracováním osobních údaj? kupujícího pro ú?ely plnění kupní smlouvy, pro ú?ely jednání o kupní smlouvě a pro ú?ely plnění ve?ejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prost?ednictvím zvlá?tního dokumentu

X. ZASíLáNí OBCHODNíCH SDěLENí A UKLáDáNí COOKIES

 • 10.1 Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona ?. 480/2004 Sb., o některych slu?bách informa?ní spole?nosti a o změně některych zákon? (zákon o některych slu?bách informa?ní spole?nosti), ve znění pozděj?ích p?edpis?, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu ?i na telefonní ?íslo kupujícího. Svou informa?ní povinnost v??i kupujícímu ve smyslu ?l. 13 na?ízení GDPR související se zpracováním osobních údaj? kupujícího pro ú?ely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prost?ednictvím zvlá?tního dokumentu.
 • 10.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho po?íta?. V p?ípadě, ?e je nákup na webové stránce mo?né provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, ani? by docházelo k ukládání tzv. cookies na po?íta? kupujícího, m??e kupující souhlas podle p?edchozí věty kdykoliv odvolat.

XI. DORU?OVáNí

 • 11.1 Kupujícímu m??e byt doru?ováno na elektronickou adresu kupujícího.

XII. ZáVěRE?Ná USTANOVENí

 • 12.1 Pokud vztah zalo?eny kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahrani?ní) prvek, pak strany sjednávají, ?e vztah se ?ídí ?eskym právem. Volbou práva podle p?edchozí věty není kupující, ktery je spot?ebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního ?ádu, od nich? se nelze smluvně odchylit, a je? by se v p?ípadě neexistence volby práva jinak pou?ila dle ustanovení ?l. 6 odst. 1 Na?ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ?. 593/2008 ze dne 17. ?ervna 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (?ím I).
 • 12.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neú?inné, nebo se takovym stane, namísto neplatnych ustanovení nastoupí ustanovení, jeho? smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce p?ibli?uje. Neplatností nebo neú?inností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 • 12.3 Kupní smlouva v?etně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není p?ístupná.
 • 12.4 P?ílohu obchodních podmínek tvo?í vzorovy formulá? pro odstoupení od kupní smlouvy.
 • 12.5 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doru?ování: Adresa pro vrácení zbo?í: Bolf.cz/Bolf Sp. z o.o. Sp.k., P.O.BOX ?.25, Okru?ní 1260, 46401 Frydlant v ?echách, ?ádáme o odeslání zásilek po?tou. Ze zku?enosti víme, ?e zásilky odeslané konkuren?ní slu?bou budou automaticky odmítnuté. Za pochopení děkujeme. Adresa elektronické po?ty info@bolf.cz, telefon: CZ 480 023 846.
pixel 影视大全_影视大全高清版_影视大全免费追剧