7573

Jak nakupovat?

Nákup zbo?í prost?ednictvím internetového obchodu bolf.cz by neměl byt pro Vás nějak slo?ity.
Vynalo?ili jsme ve?keré úsilí, aby nákup proběhl v nejkrat?í době.
Co je nutné udělat?


Krok 1


Pokud u? máte vybrany/y produkt/y, zadejte po?adovanou velikost a posléze klikněte na tla?ítko "Do ko?íku".

V novém okně, si m??ete vybrat dal?í námi doporu?eny produkt, sta?í pouze kliknout na p?idat Do ko?íku.
Pokud chcete p?ejít k dal?ímu kroku, klikněte prosím na tla?ítko P?EJíT K POKLADNě.

Krok 2


Na nově otev?ené stránce budou uvedeny podrobněj?í informace o produktu, jeho velikosti a době vy?ízení objednávky. Pokud je v?e v po?ádku, klikněte na "DáLE".Krok 3


Pro nové zákazníky:
Pokud jste novy zákazník, máte 2 mo?nosti, jak provést nákup:

a. m??ete si vytvo?it ú?et - klikněte na "Vytvo?it ú?et" a prove?te registraci.

b. m??ete pokra?ovat v nákupu bez registrace - zvolte "Objednat bez registrace" a uve?te údaje pot?ebné k odeslání objednávky.

Pro stálé zákazníky:
Pokud ji? na?im zákazníkem jste, p?ed pokra?ováním nákupu, uve?te pro p?ihlá?ení Va?e u?ivatelské jméno a heslo, které jste uvedli u registrace.
Krok 4


Po vyběru p?íslu?né volby, zadejte prosím, po?adované údaje.Krok 5


Následně zvolte po?adovany zp?sob platby a doru?ení zásilky.Krok 6


Následuje shrnutí procesu nákupu. Zkontrolujte si prosím, d?kladně objednávací formulá?, v?echny údaje a posléze klikněte na tla?ítko "ZáVAZNá OBJEDNáVKA".Krok 7


Toto je potvrzení objednávky a jsou v něm uvedeny v?echny informace. Nyní máte mo?nost objednávku stornovat.Zákaznicky servis
e-mail: info@bolf.cz
(po-pá 8-16 hod.)
pixel 影视大全_影视大全高清版_影视大全免费追剧